ฉันสามารถพ้นจากความบาปได้อย่างไร?

1. รู้ว่าตนเองเป็นคนบาปที่ลบล้างความบาปด้วย กระทำของตนเองได้

2. รู้ว่าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งเป็นผู้ที่ ทรงรักเราทั้งหลายไม่ว่าเป็นชนชาตรอะไร

3. รู้ว่ามีผลของความบาปคือบึงไฟ

4. ไม่ว่าจะทำบุรณอย่างมากมาย เราก็ไม่สามารถ ล้างตัวเองให้เป็นคนที่ไม่มีบาป (คนชอบธรรม)

5. รู้ว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นพระเยซที่มาตายบน ไม้กางแขนแทนเราและฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อจะยก โทษ มนุษย์และให้เรามชีวิต เมื่อเราวาง ใจในพะองค์

6. เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้เราและท่าน จะไม่พินาจแต่ มีชีวิตนิรันดรกับพระองค์