ปี   1

OT101Old Testament Surveyสำรวจพระคัมภีร์เดิม
NT101New Testament surveyสำรวจพระคัมภีร์ใหม่
OT102Covenantsพันธสัญญา
ED101Study methods (how to write)วิธีที่เรียน
GE102Ethicsศิลธรรม
GE103Christian Familyครอบครัวคริสเตียน
ED102Evangelism & Discipleshipวิธีประกาศข่าวประเสริฐ และนำคนเป็นส่วก
GE105Hermeneuticsการตีความหมาย
NT102Life of Christชีวิตของพระเยซู

ปี 2

 Elective 
OT201Pentateuchพระธรรม ปฐมกาล – เฉลยธรรมบัญญัติ
OT202Historical Booksประวัติศาสตร์
NT311Pauline Epistles Iจดหมายฝากของเปาโล 1
OT203Major Prophetsผู้เผยพระวจนะใหญ่
OT204Minor Prophetsผู้เผยพระวจนะน้อย
NT202Pauline Epistles IIจดหมายฝากของเปาโล 2
NT203Prison Epistlesจดหมายฝากจากคุก
LDR201Biblical Leadershipการเป็นผู้นำ

ปี 3

HIS301Church History Iประวัตคริสตจักร 1
HIS302Chuck History IIประวัตคริสตจักร 2
GRK101Greek Iภาษากรีก 1
GRK102Greek IIภาษากรีก 2
THEO301Systematic Theology Iศิาสนาศาสตร์ 1
THEO302Systematic Theology IIศิาสนาศาสตร์ 2
NT301General Epistles Iจดหมายฝากทั้วไป 1
NT302General Epistles IIจดหมายฝากทั้วไป 2
APOL501Apologetics & Worldview 

ปี 4

GRK103Greek IIIภาษากรีก 3
GRK104Greek IVภาษากรีก 4
GRK401/501Greek Exegesisตีความหมาย กรีก ระดับสูง
OT401Poetryกวีฮีบรู
NT401Pastoral Epistlesจดหมายฝากศิษยาภิบาล
NT402Revelationวิวรณ์
EDU101How to teachวิธีที่สอน
APOL502Canon 
 Elective