ฉันสามารถพ้นจากความบาปได้อย่างไร?

1. รู้ว่าตนเองเป็นคนบาปที่ลบล้างความบาปด้วย กระทำของตนเองได้

2. รู้ว่าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งเป็นผู้ที่ ทรงรักเราทั้งหลายไม่ว่าเป็นชนชาตรอะไร

3. รู้ว่ามีผลของความบาปคือบึงไฟ

4. ไม่ว่าจะทำบุรณอย่างมากมาย เราก็ไม่สามารถ ล้างตัวเองให้เป็นคนที่ไม่มีบาป (คนชอบธรรม)

5. รู้ว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นพระเยซที่มาตายบน ไม้กางแขนแทนเราและฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อจะยก โทษ มนุษย์และให้เรามชีวิต เมื่อเราวาง ใจในพะองค์

6. เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้เราและท่าน จะไม่พินาจแต่ มีชีวิตนิรันดรกับพระองค์

Facebook

6. มีทางรอดหรือเปล่า? ~ถ้ามุ่งหมายทำดี... พึ่งตัวเอง... มนุษย์จะรอดบาปได้หรือ ลองคิดดูว่าในด้านฝ่ายกาย ... มนุษย์มีที่พึ่ง ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ก็ต้องพึ่งแม่ นักเรียนอยู่ในโรงเรียน ก็ต้องพึ่งครู คนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ก็ต้องพึ่งหมอ เช่นเดียวกัน ในด้านฝ่ายจิตวิญญาณมนุษย์ก็ต้องมีที่พึ่ง มนุษย์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นคนบาป จะต้องพึ่งใคร (ใครเล่า) สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดผลจากบาปได้ นอกจากพระผู้สร้างคือพระเยซูคริสต์เจ้า “ พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอนห์14:6)

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

ประชุมอธิษฐานคืนนี้ครับ

เรามีคำเทศนาเเละประชุมอธิษฐานทุกๆวันพุธ เวลา 19.00 - 20.30

5. ความบาปมีผลอะไรต่อมนุษย์? ~โรคภัยไข้เจ็บ ใจกระวนกระวาย ความวุ่นวาย ความกลัว ปัญหาต่างๆ ความหมดหวัง ความเสียใจ และความตาย ความทุกข์ในชีวิต, การพิพากษาหลังความตาย, ความพินาศเป็นนิดนิรันดร์ “ ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” (ฮีบรู9:27) “เพราะว่าค่าจ้างของบาป คือความตาย. แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา " (โรม6:23)

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

4. บาปคืออะไร? ~ท่านคงไม่เคยฆ่าคนและท่านคงพยายามทำแต่ความดีเสมอ แต่ว่าความบาป ไม่ใช่เพียงแต่ ฆ่าคน... ขโมย... พูดโกหก... ล่วงประเวณี ความบาปคือการหันหลังต่อพระเจ้าผู้สร้าง โดยการปฏิเสธไม่นมัสการ ไม่เชื่อฟังและไม่อยู่ในความดูแลของพระองค์ ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะพยายามทำดี ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราก็ยังเป็นคนบาปอยู่ “ เพราะว่าทุกคนทำบาป. และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม3:23)

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ ประจำสัปดาห์นี้26/6/17 - 2/7/17. สดุดี19:1

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

วันเวลาที่นมัสการพระเจ้า

เวลลาของประชุม

ทุกวันอาทิตย์
รวีศึกษา ทุกวัย 09.30 น. – 10.30 น.

การนมัสการ 10.30 น. – 12.00 น.

ทุกวันพุธ
19.00 น. – 20.30 น.