ยินดีเข้าสู่สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ชีวิตใหม่

สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นสถาบันใหม่ที่ใช้วิธีการสอนสะดวกที่สุดคือ แบบออนไลน์ ซึ่งทุกคนสามารถเรียนพระคัมภีร์ได้ เมื่อยังปฏิบัติหน้าที่ในคริสตจักรหน่วยงาน องค์กรได้ตามปกติไม่มีใครแก่เกินเรียน ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า และเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้ พี่น้องที่สนใจเรียน. โปรดใช้แบบฟอร์มเพื่อสมัครครับ