ปี   1

OT101 Old Testament Survey สำรวจพระคัมภีร์เดิม
NT101 New Testament survey สำรวจพระคัมภีร์ใหม่
OT102 Covenants พันธสัญญา
ED101 Study methods (how to write) วิธีที่เรียน
GE102 Ethics ศิลธรรม
GE103 Christian Family ครอบครัวคริสเตียน
ED102 Evangelism & Discipleship วิธีประกาศข่าวประเสริฐ และนำคนเป็นส่วก
GE105 Hermeneutics การตีความหมาย
NT102 Life of Christ ชีวิตของพระเยซู

ปี 2

Elective
OT201 Pentateuch พระธรรม ปฐมกาล – เฉลยธรรมบัญญัติ
OT202 Historical Books ประวัติศาสตร์
NT311 Pauline Epistles I จดหมายฝากของเปาโล 1
OT203 Major Prophets ผู้เผยพระวจนะใหญ่
OT204 Minor Prophets ผู้เผยพระวจนะน้อย
NT202 Pauline Epistles II จดหมายฝากของเปาโล 2
NT203 Prison Epistles จดหมายฝากจากคุก
LDR201 Biblical Leadership การเป็นผู้นำ

ปี 3

HIS301 Church History I ประวัตคริสตจักร 1
HIS302 Chuck History II ประวัตคริสตจักร 2
GRK101 Greek I ภาษากรีก 1
GRK102 Greek II ภาษากรีก 2
THEO301 Systematic Theology I ศิาสนาศาสตร์ 1
THEO302 Systematic Theology II ศิาสนาศาสตร์ 2
NT301 General Epistles I จดหมายฝากทั้วไป 1
NT302 General Epistles II จดหมายฝากทั้วไป 2
APOL501 Apologetics & Worldview

ปี 4

GRK103 Greek III ภาษากรีก 3
GRK104 Greek IV ภาษากรีก 4
GRK401/501 Greek Exegesis ตีความหมาย กรีก ระดับสูง
OT401 Poetry กวีฮีบรู
NT401 Pastoral Epistles จดหมายฝากศิษยาภิบาล
NT402 Revelation วิวรณ์
EDU101 How to teach วิธีที่สอน
APOL502 Canon
Elective