วันเวลาที่นมัสการพระเจ้า

เวลลาของประชุม

ทุกวันอาทิตย์
รวีศึกษา ทุกวัย 09.30 น. – 10.30 น.

การนมัสการ 10.30 น. – 12.00 น.

ทุกวันพุธ
19.00 น. – 20.30 น.

Leave a Reply