พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตใหม่

 

สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นสถาบันใหม่ที่ได้ใช้วิธีสอนสดวกที่สุดคือ ออนไลน์

ทุกคนสามารถเรียนพระคัมภีร์ได้เมื่อยังปฏิบัติหน้าที่ในคริสตจักร

หน่วยงาน องค์กรได้ตามปกติ

ไม่มีใครแก่เกินเรียน ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา

และทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า

และเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้

พี่น้องที่สนใจเรียน. โปรดใช้แบบฟอร์มเพื่อสมัครครับ

เราจะติดต่อกลับอีก 1-3 วันครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพร