แนะนำพระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตใหม่

เพิ่มพูนความรู้ของท่านโดยไม่ลดทอนความเชื่อมั่นของท่าน

Image result for Bible on Desk
ท่านสามารถได้รับการศึกษาพระคัมภีร์แบบพิเศษและคุณภาพสูงทางออนไลน์จากสถาบันที่ยึดหลักคำสอนของศาสนาและการรักษาพระคัมภีร์เอาไว้ซึ่งสอนการแยกตัวและความศักดิ์สิทธิ์ส่วนบุคคลและยึดถือความสำคัญของการนำคนมารู้จักพระเยซูและเป็นสาวก

หลักสูตรปริญญาตรี ศาสนศาสตร์ BTh ควรเสริมสร้างความมั่นใจในพระคัมภีร์ของท่านไม่ใช่การทำให้เจือจางพวกเขา

เข้าชั้นเรียนในตารางเรียนของท่าน

Image result for computer at home

การปรับสมดุลความสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการทำงานและกระทรวงเป็นเรื่องท้าทายและไม่มีใครรู้ว่าตารางงานของท่านดีกว่าท่านเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบ ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเวลาในช่วงเย็นวันธรรมดาตอนเช้าวันสุดสัปดาห์หรือชุดค่าผสมบางอย่างให้ตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และเริ่มบรรลุเป้าหมายและเพิ่มพูนความเชื่อของท่านให้ลึกขึ้น

 

การปรับสมดุลความสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการทำงานและกระทรวงเป็นเรื่องท้าทายและไม่มีใครรู้ว่าตารางงานของท่านดีกว่าท่านเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบ ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเวลาในช่วงเย็นวันธรรมดาตอนเช้าวันสุดสัปดาห์หรือชุดค่าผสมบางอย่างให้ตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และเริ่มบรรลุเป้าหมายและเพิ่มพูนความเชื่อของท่านให้ลึกขึ้นสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์  ซึ่งเป็นสถาบันใหม่ที่ใช้วิธีการสอนสะดวกที่สุดคือ แบบออนไลน์ซึ่งทุกคนสามารถเรียนพระคัมภีร์ได้ เมื่อยังปฏิบัติหน้าที่ในคริสตจักร
หน่วยงาน องค์กรได้ตามปกติ ไม่มีใครแก่เกินเรียน ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า และเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้ตั้งแต่นี้ต่อไป มีระดับ BTh ซึ่งเป็นปริญญาตรีที่เน้นถึงศาสนศาสตร์ ที่ถูกเตรียนคนมาเรียนเพื่อรับใช้พระเจ้า
คนที่อยากเรียนสมควรมีรากฐานในพระคัมภีร์แล้ว  ท่านสามารถเรียนโดยสองทางคือ  ออนไลน์ และโดยโมดูล
ราคาการเรียน อย่างฟรี คนเรียนจะเสียแค่ค่าหนังสือเอง
คนที่สนใจเรียน BTh สมควรสมัครเรียน หรืออ่านนี้ต่อไปเพื่อได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น
เข้าชั้นเรียนในตารางเรียนของท่าน
พี่น้องที่สนใจเรียน. โปรดใช้แบบฟอร์มเพื่อสมัครครับ

http://chiwitmai.com/wpgforms/269/

 

เราจะติดต่อกลับอีก 1-3 วันครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพร

ปี   1

OT101Old Testament Surveyสำรวจพระคัมภีร์เดิม
NT101New Testament surveyสำรวจพระคัมภีร์ใหม่
OT102Covenantsพันธสัญญา
ED101Study methods (how to write)วิธีที่เรียน
GE102Ethicsศิลธรรม
GE103Christian Familyครอบครัวคริสเตียน
ED102Evangelism & Discipleshipวิธีประกาศข่าวประเสริฐ และนำคนเป็นส่วก
GE105Hermeneuticsการตีความหมาย
NT102Life of Christชีวิตของพระเยซู

ปี 2

 Elective 
OT201Pentateuchพระธรรม ปฐมกาล – เฉลยธรรมบัญญัติ
OT202Historical Booksประวัติศาสตร์
NT311Pauline Epistles Iจดหมายฝากของเปาโล 1
OT203Major Prophetsผู้เผยพระวจนะใหญ่
OT204Minor Prophetsผู้เผยพระวจนะน้อย
NT202Pauline Epistles IIจดหมายฝากของเปาโล 2
NT203Prison Epistlesจดหมายฝากจากคุก
LDR201Biblical Leadershipการเป็นผู้นำ

ปี 3

HIS301Church History Iประวัตคริสตจักร 1
HIS302Chuck History IIประวัตคริสตจักร 2
GRK101Greek Iภาษากรีก 1
GRK102Greek IIภาษากรีก 2
THEO301Systematic Theology Iศิาสนาศาสตร์ 1
THEO302Systematic Theology IIศิาสนาศาสตร์ 2
NT301General Epistles Iจดหมายฝากทั้วไป 1
NT302General Epistles IIจดหมายฝากทั้วไป 2
APOL501Apologetics & Worldview 

ปี 4

GRK103Greek IIIภาษากรีก 3
GRK104Greek IVภาษากรีก 4
GRK401/501Greek Exegesisตีความหมาย กรีก ระดับสูง
OT401Poetryกวีฮีบรู
NT401Pastoral Epistlesจดหมายฝากศิษยาภิบาล
NT402Revelationวิวรณ์
EDU101How to teachวิธีที่สอน
APOL502Canon 
 Elective