แนะนำพระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตใหม่

 

สถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์  ซึ่งเป็นสถาบันใหม่ที่ใช้วิธีการสอนสะดวกที่สุดคือ แบบออนไลน์
ซึ่งทุกคนสามารถเรียนพระคัมภีร์ได้ เมื่อยังปฏิบัติหน้าที่ในคริสตจักร
หน่วยงาน องค์กรได้ตามปกติ
ไม่มีใครแก่เกินเรียน ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา
และทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า
และเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้
พี่น้องที่สนใจเรียน. โปรดใช้แบบฟอร์มเพื่อสมัครครับ

http://chiwitmai.com/wpgforms/269/


เราจะติดต่อกลับอีก 1-3 วันครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพร