ฉันสามารถพ้นจากความบาปได้อย่างไร?

1. รู้ว่าตนเองเป็นคนบาปที่ลบล้างความบาปด้วย กระทำของตนเองได้

2. รู้ว่าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งเป็นผู้ที่ ทรงรักเราทั้งหลายไม่ว่าเป็นชนชาตรอะไร

3. รู้ว่ามีผลของความบาปคือบึงไฟ

4. ไม่ว่าจะทำบุรณอย่างมากมาย เราก็ไม่สามารถ ล้างตัวเองให้เป็นคนที่ไม่มีบาป (คนชอบธรรม)

5. รู้ว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นพระเยซที่มาตายบน ไม้กางแขนแทนเราและฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อจะยก โทษ มนุษย์และให้เรามชีวิต เมื่อเราวาง ใจในพะองค์

6. เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้เราและท่าน จะไม่พินาจแต่ มีชีวิตนิรันดรกับพระองค์

Facebook

6. มีทางรอดหรือเปล่า? ~ถ้ามุ่งหมายทำดี... พึ่งตัวเอง... มนุษย์จะรอดบาปได้หรือ ลองคิดดูว่าในด้านฝ่ายกาย ... มนุษย์มีที่พึ่ง ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ก็ต้องพึ่งแม่ นักเรียนอยู่ในโรงเรียน ก็ต้องพึ่งครู คนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ก็ต้องพึ่งหมอ เช่นเดียวกัน ในด้านฝ่ายจิตวิญญาณมนุษย์ก็ต้องมีที่พึ่ง มนุษย์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นคนบาป จะต้องพึ่งใคร (ใครเล่า) สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดผลจากบาปได้ นอกจากพระผู้สร้างคือพระเยซูคริสต์เจ้า “ พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอนห์14:6)

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

ประชุมอธิษฐานคืนนี้ครับ

เรามีคำเทศนาเเละประชุมอธิษฐานทุกๆวันพุธ เวลา 19.00 - 20.30

5. ความบาปมีผลอะไรต่อมนุษย์? ~โรคภัยไข้เจ็บ ใจกระวนกระวาย ความวุ่นวาย ความกลัว ปัญหาต่างๆ ความหมดหวัง ความเสียใจ และความตาย ความทุกข์ในชีวิต, การพิพากษาหลังความตาย, ความพินาศเป็นนิดนิรันดร์ “ ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” (ฮีบรู9:27) “เพราะว่าค่าจ้างของบาป คือความตาย. แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา " (โรม6:23)

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

4. บาปคืออะไร? ~ท่านคงไม่เคยฆ่าคนและท่านคงพยายามทำแต่ความดีเสมอ แต่ว่าความบาป ไม่ใช่เพียงแต่ ฆ่าคน... ขโมย... พูดโกหก... ล่วงประเวณี ความบาปคือการหันหลังต่อพระเจ้าผู้สร้าง โดยการปฏิเสธไม่นมัสการ ไม่เชื่อฟังและไม่อยู่ในความดูแลของพระองค์ ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะพยายามทำดี ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราก็ยังเป็นคนบาปอยู่ “ เพราะว่าทุกคนทำบาป. และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม3:23)

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ ประจำสัปดาห์นี้26/6/17 - 2/7/17. สดุดี19:1

ข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดียวประจำวันนี้. #อ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทิน

วันเวลาที่นมัสการพระเจ้า

เวลลาของประชุม

ทุกวันอาทิตย์
รวีศึกษา ทุกวัย 09.30 น. – 10.30 น.

การนมัสการ 10.30 น. – 12.00 น.

ทุกวันพุธ
19.00 น. – 20.30 น.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรแบ๊พติสต์ชีวิตใหม่

สวัสดีครับผมในพระนามของพระเยซ
ข้าพเจ้าชื่อไมเคิล เฟดเดิอริค ชื่อเล่น ไมค์, ผู้นำของคริสตจักรแบ๊บติสต์ ชีวิตใหม่ คุณได้รับแผ่น พับเชิญ ให้คุณเข้าร่วมใน การนมัสการ ที่คริสตจักร ของเรา ข้าพเจ้า ถือว่าเรา จะรับ
เกียรติอย่างยิ่งมาก ถ้าหากว่า
ท่านมาเยี่ยมคริสตจักรแบ๊บตืสต์
ชีวิตใหม่ คริสตจักรของเราได้
ประกอบด้วยคนปกติซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยของสถานะทาง
สังคมมากมายที่มาร่วมกันเพื่อ
นมัสการพระเจ้าผู้สร้างทั้งหมด
โปรดอ่านข้อมูล ในส่วนคำถาม หากคุณมีคำถามใดๆ คริสตจักรของเราได้รับข้อความดังต่อไปคุณเป็น แขกพิเศษ ของเรา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

อ. ไมเคิล เฟดเดิอริค
ศิษยาภิบาลในคริสตจักรแบ๊บติสต์ชีวิตใหม่